Trang chủ Tin tức

Thông tư mới về các biện pháp phòng vệ thương mại chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2018

16/05/2018 - Thực hiện chương trình xây dựng Văn bản pháp luật của Bộ Công Thương về việc triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM). Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 20

Thông tư số 06/2018/TT-BCT được ban hành kịp thời là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan điều tra có đầy đủ căn cứ để thực thi biện pháp trên thực tế khi tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp PVTM, phù hợp pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại dẫn đến một số trường hợp miễn trừ nhưng chưa có căn cứ được pháp luật quy định cụ thể. Do đó, Thông tư đã có các quy định chi tiết các trường hợp miễn trừ, quy trình thủ tục nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực thi trên thực tế.

Thông tư gồm 4 chương, 22 điều và 04 phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:

Chương 1: Quy định chung

Chương gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích một số thuật ngữ; tiếng nói và chữ viết trong vụ việc điều tra PVTM; đăng ký thành bên liên quan của vụ việc; mẫu đơn khai báo nhập khẩu hàng hoá bị điều tra.

Chương 2: Quy định về cung cấp thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Chương này quy định chi tiết về các loại thông tin được công khai và yêu cầu bảo mật trong vụ việc, thủ tục đề nghị bảo mật thông tin của các bên liên quan, quy định về tiếp cận thông tin, thời hạn tiếp cận thông tin của vụ việc điều tra.

Chương 3: Miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Chương này quy định về phạm vi, đối tượng và tiêu chí miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; trình tự thủ tục miễn trừ và quy định kiểm tra sau miễn trừ.

Chương 4: Điều khoản thi hành

         Chi tiết Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, xem tại đây.

Nguồn: