Trang chủ Tin tức

Nghiên cứu quy định của Vương quốc Anh về điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

06/05/2022 -

Một số nội dung chính:

• Đơn yêu cầu điều tra chống lẩn tránh hoặc rà soát hấp thụ (absorption) một biện pháp thương mại (làm giảm ảnh hưởng biện pháp)

• Quy trình điều tra lẩn tránh

• Cách xác định nếu một biện pháp đang bị lẩn tránh hoặc bị giảm ảnh hưởng thuế phòng vệ thương mại (PVTM)

• Cách cơ quan điều tra Anh đánh giá

• Cách cơ quan điều tra báo cáo kết luận

I. Cơ sở pháp lý

- Đạo luật thuế 2018 (thương mại xuyên biên giới) (Đạo luật thuế)

- Quy định phòng vệ thương mại (bán phá giá và trợ cấp) (EU EXIT) 2019: Phần 7 chứa các quy định để rà soát các khoản thuế chống bán phá giá và đối kháng hiện hành, bao gồm các quy định khởi xướng và tiến hành rà soát nói chung (quy định 67 và 68); quy định cụ thể về rà soát lẩn tránh (quy định 73) và quy định rà soát hấp thụ biện pháp (quy định 72).

- Hiệp định Chống bán phá giá WTO (đặc biệt là Điều 9, Điều 11)

- Hiệp định Trợ cấp và biện pháp đối kháng (SCM), (đặc biệt là Điều 19, Điều 21) phản ánh yêu cầu một thành viên rà soát các biện pháp.

II. Giới thiệu về rà soát lẩn tránh và hấp thụ

1. Rà soát lẩn tránh

- điều tra liệu hoạt động của công ty có phải được thực hiện để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

- áp dụng cho cả các biện pháp chống bán phá giá và đối kháng (chống trợ cấp).

2. Rà soát hấp thụ: điều tra liệu giá xuất khẩu của hàng hóa có giảm hoặc không tăng đủ, do đó, khiến biện pháp không có tác dụng như dự kiến. Rà soát này chỉ có thể điều tra với các biện pháp chống bán phá giá.

III. Đơn kiện

có thể được thực hiện bởi một bên liên quan hoặc thay mặt bên liên quan (dù bên này có tham gia vào cuộc điều tra ban đầu hay không), hoặc cơ quan điều tra có thể tự khởi xướng điều tra.

Nếu cơ quan điều tra nhận được một đơn kiện yêu cầu rà soát lẩn tránh hoặc hấp thụ biện pháp được chuyển đổi khi Anh rời khỏi liên minh hải quan nhưng cơ quan điều tra chưa thực hiện rà soát chuyển đổi, cơ quan điều tra sẽ xem xét liệu có phù hợp để thực hiện rà soát chuyển đổi cùng lúc với việc rà soát lẩn tránh và/hoặc hấp thụ.

Tất cả các đơn kiện nên được gửi trực tuyến thông qua Dịch vụ Phòng vệ thương mại. Đơn kiện phải nêu rõ loại hình yêu cầu rà soát, bao gồm bằng chứng cho thấy một biện pháp phòng vệ thương mại đang hoặc đã bị lẩn tránh (đối với rà soát lẩn tránh) hoặc bị hấp thụ (đối với rà soát hấp thụ), bao gồm mô tả chi tiết về việc hành vi này xảy ra như thế nào, ai liên quan và tác động đến biện pháp ban đầu. Sau đó cơ quan điều tra sẽ đánh giá đơn kiện và quyết định có khởi xướng điều tra rà soát hay không.

Trong trường hợp không có đơn kiện, nếu cơ quan điều tra cho rằng cần thiết, cơ quan điều tra có thể tự khởi xướng điều tra. Ví dụ:

• Cơ quan điều tra có thể khởi xướng rà soát hấp thụ nếu, trong quá trình điều tra (bao gồm cả rà soát chuyển đổi), có bằng chứng về các công ty tránh hoặc hấp thụ thuế chống phá giá chống bán phá giá

• Cơ quan điều tra có thể khởi xướng rà soát lẩn tránh nếu xác định được sự thay đổi trong các luồng hàng hóa bị áp dụng biện pháp và có lý do để tin rằng điều này do việc cố tình lẩn tránh biện pháp.

Việc khởi xướng rà soát có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào sau khi một biện pháp PVTM đã được áp.

Khi cơ quan điều tra quyết định khởi xướng rà soát, họ sẽ:

• công bố thông báo khởi xướng

• thông báo các bên quan tâm thông qua Dịch vụ Phòng vệ thương mại trực tuyến

Nếu rà soát liên quan đến hàng hóa được trợ cấp, cơ quan điều tra cũng sẽ thông báo cho Chính phủ của lãnh thổ hoặc nước xuất khẩu.

IV. Trường hợp không chấp nhận đơn kiện

 Nếu đơn kiện không có đủ bằng chứng để hỗ trợ cáo buộc hoặc chưa được gửi cho cơ quan điều tra thông qua Dịch vụ Phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra có thể từ chối đơn kiện và thông báo cho nguyên đơn để giải thích điều lý do từ chối.

Cơ quan điều tra cũng có thể từ chối đơn kiện vì những lý do khác, ví dụ: nếu:

• Đơn kiện liên quan đến sự thay đổi tạm thời trong các hoàn cảnh liên quan đến cáo buộc

• Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát hoặc từ chối đơn yêu cầu rà soát trước đó liên quan đến vấn đề và hoàn cảnh tương tự không thay đổi trong thời gian đó

• Thông tin mà đơn kiện dựa trên có thể đã được cung cấp cho cơ quan điều tra trong cuộc điều tra ban đầu hoặc rà soát trước đó hoặc đã từ chối rà soát trước đó

• hoặc nguyên đơn yêu cầu rà soát đã không tuân thủ các yêu cầu về thủ tục

V. Quy trình thực hiện rà soát hấp thụ và lẩn tránh

 Khi cơ quan điều tra công bố thông báo khởi xướng, các bên quan tâm có thể liên hệ với cơ quan điều tra trong khoảng thời gian quy định để đăng ký tham gia (có thể đăng ký thông qua Dịch vụ phòng vệ thương mại trực tuyến).

Cơ quan điều tra có thể yêu cầu bên quan tâm hoàn thành một bảng câu hỏi để thu thập thông tin phục vụ cuộc rà soát.

Cơ quan điều tra cũng có thể tới trụ sở của các bên quan tâm để làm quen với ngành sản xuất liên quan và sản phẩm bị áp biện pháp, hoặc để xác minh dữ liệu được nộp trong quá trình rà soát. Cơ quan điều tra sẽ liên hệ trước với đơn vị mà cơ quan điều tra dự định tới xác minh để thống nhất về thời gian dự định xác minh, bản chất và mục đích của việc xác minh và bất kỳ thông tin liên quan nào khác mà cơ quan điều tra có thể cần.

VI. Rà soát lẩn tránh

Làm thế nào để xác định nếu một biện pháp đang hoặc đã bị lẩn tránh?

 Cơ quan điều tra sẽ đánh giá thông tin nhận được từ bảng câu hỏi, trong các chuyến thăm và từ các nguồn thích hợp khác để xác định xem có tồn tại hành vi lẩn tránh hay không. Cơ quan điều tra sẽ xem xét một số câu hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điểm sau.

- Sự thay đổi trong mô hình thương mại của hàng hóa nêu tại biện pháp

Một sự thay đổi trong mô hình thương mại có thể bao gồm một loạt các tình huống trong đó doanh số bán hàng, việc vận chuyển hoặc lắp ráp hàng hóa hoặc hàng hóa liên quan rất đa dạng. Đây có thể là giữa một nước thứ ba không được liệt kê trong thông báo ban đầu và Vương quốc Anh hoặc giữa từng công ty ở nước xuất xứ và Anh.

- Lý do cho sự thay đổi trong mô hình thương mại

Ví dụ, đã có sự thay đổi trong cách hàng hóa được vận chuyển thông qua một công ty hoặc một nước không bị áp biện pháp? Hoặc có những thay đổi nhỏ được thực hiện cho sản phẩm để về cơ bản vẫn giống nhau nhưng không còn phải chịu thuế?

- Có thiệt hại cho ngành công nghiệp Anh, hoặc là khả năng biện pháp thuế để khắc phục hành vi thương mại không công bằng bị giảm nhẹ

Ví dụ: nếu biện pháp ban đầu là chống bán phá giá, cơ quan điều tra có thể xem xét nếu có hiện tượng chênh lệch giá.

VII. Rà soát hấp thụ

Làm thế nào để xác định nếu một biện pháp đang hoặc đã bị giảm tác dụng (hấp thụ)?

 Cơ quan điều tra sẽ đánh giá thông tin nhận được từ bảng câu hỏi, trong các chuyến xác minh và từ các nguồn thích hợp khác để xác định xem sự hấp thụ có tồn tại hay không.

Cơ quan điều tra sẽ xem xét một số câu hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Thuế chống bán phá giá có tác dụng như mong muốn, ví dụ để loại bỏ thiệt hại?
  • Giá hàng hóa xuất khẩu giảm hoặc tăng ít hơn so với dự kiến, mặc dù có biện pháp?
  • Có các yếu tố khác (như chi phí nguyên liệu thấp hơn) có thể giải thích giá bán lại thấp hơn?

VIII. Kết thúc rà soát

Kết quả có thể xảy ra

Khi kết thúc rà soát, cơ quan điều tra có thể quyết định rằng: Thuế đối kháng hoặc chống bán phá giá hiện tại sẽ không thay đổi hoặc thay đổi mức thuế áp. Nếu cơ quan điều tra khuyến nghị nên thay đổi thuế, việc thay đổi có thể được áp dụng cho:

+ một số hoặc tất cả hàng hóa bị rà soát,

+ hàng hóa từ một nước thứ ba,

+ chỉ trong rà soát lẩn tránh, sự thay đổi có thể được áp dụng cho các nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu bổ sung (mà có sự thay đổi các mô hình xuất khẩu và kênh bán hàng, có nghĩa là cũng nên áp thuế cho họ)

Cơ quan điều tra có thể miễn trừ biện pháp cho các nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ không đánh giá lại bài kiểm tra về lợi ích kinh tế.

IX. Dữ kiện thiết yếu (SEF)

Khi cơ quan điều tra đã hoàn thành việc rà soát, họ sẽ công bố một tuyên bố về các dữ kiện thiết yếu nêu lý do chi tiết về cách cơ quan điều tra đưa ra quyết định.

Cơ quan điều tra sẽ thông báo các bên liên quan và mời họ bình luận và cung cấp bằng chứng hỗ trợ trong một khoảng thời gian quy định. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét những bình luận này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

X. Quyết định cuối cùng

- Nếu cơ quan điều tra khuyến nghị duy trì biện pháp ban đầu và Bộ trưởng Ngoại giao thông qua, cơ quan điều tra sẽ:

• chấm dứt cuộc rà soát

 • thông báo chấm dứt

• thông báo các bên liên quan

-  Nếu cơ quan điều tra khuyến nghị thay đổi biện pháp, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thông qua bằng cách thông báo công khai, trừ khi cho rằng điều này không phù hợp với lợi ích công cộng.

Nguồn:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết