Trang chủ Tin tức

Cục Quản lý cạnh tranh ban hành các mẫu hồ sơ trong điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

06/10/2015 - Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 – Quyết định 848/QĐ-BCT ngày 5 tháng 2 năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Cục QLCT đã ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong điều tra chống bán phá giá và điều tra áp dụng biện pháp tự vệ, cụ thể:

- Quyết định số 32/QĐ-QLCT ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Cục QLCT về về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

- Quyết định 26/QĐ-QLCT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Cục QLCT về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng và các bên có liên quan tiếp cận và cung cấp thông tin phục vụ việc yêu cầu điều tra áp dụng cũng như các yêu cầu về rà soát, gia hạn áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 07 tháng 9 năm 2015, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định ban hành các mẫu hồ sơ trong điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại thay thế cho Quyết định 32 và Quyết định 26 nêu trên, cụ thể:

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu rà soát hàng năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với nhà xuất khẩu mới;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Có thể tải Quyết định và các Mẫu hồ sơ tại đây.

Mọi thông tin liên quan đến có thể liên hệ với Phòng điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước – Cục Quản lý cạnh tranh: 04 2205002, máy lẻ 1038 (chị Vũ Quỳnh Giao).

(Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại
– Cục Quản lý cạnh tranh)

Nguồn:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết