Trang chủ Tin khác

Tin khác

Nghiên cứu quy định về khái niệm “tính riêng biệt” (specificity) tại điều 2 của Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO

24/11/2021

Điều 2 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định về “tính riêng biệt” (specificity) đối với một khoản trợ cấp. Theo đó:

22/11/2021 - Nghiên cứu kết luận của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO về vấn đề “tổ chức công” (public bodies) trong quy định về trợ cấp

Điều 1.1(a)(1) Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định trợ cấp trong thương mại quốc tế tồn tại nếu:

19/11/2021 - Nghiên cứu Điều 15.3-15.8 về xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước trong vụ việc điều tra chống trợ cấp theo Hiệp định WTO

Điều 15 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO quy định về vấn đề xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước trong vụ việc điều tra chống trợ cấp, theo đó:

18/11/2021 - Một số quy định về nội dung ‘bằng chứng” tại Điều 12.1-12.6 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO

Điều 12 Hiệp định SCM quy định về vấn đề “bằng chứng”. Điều 12 bao gồm 12 điều khoản. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về các Điều khoản từ Điều 12.1-12.6, liên quan đến việc thông báo thông tin, thời hạn trả lời bảng câu hỏi điều tra, thông tin mật, thẩm tra thông tin… theo các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO tại các vụ việc liên quan, cụ thể như sau:

17/11/2021 - Nghiên cứu quy định về khái niệm “lợi ích” tại điều 1.1(b) Hiệp định SCM

Điều 1.1 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định trợ cấp trong thương mại quốc tế tồn tại nếu:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết