Trang chủ Tin cảnh báo sớm

Tin cảnh báo sớm

16/05/2022 - Nghiên cứu một số diễn biến về pháp luật, thực tiễn phòng vệ thương mại của Argentina

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Argentina đã tích cực sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại để hỗ trợ các chính sách kinh tế khác nhau nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, giữa năm 2011- 2015, Argentina đã sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để duy trì cán cân thương mại tích cực vì lợi ích của việc bảo toàn dự trữ ngoại tệ và thúc đẩy sản xuất trong nước. Từ năm 2015- 2019, dưới chính phủ Bảo thủ, Argentina đã bãi bỏ nhiều hạn chế này.

16/05/2022 - Nghiên cứu một số diễn biến mới trong quy định, thực tiễn phòng vệ thương mại của Colombia

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Colombia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 1995, thông qua các hiệp định đa phương WTO áp dụng vào luật trong nước, trong đó bao gồm các hiệp định về các biện pháp phòng vệ thương mại. Điều này ngụ ý rằng các quy định pháp luật của WTO được coi là các điều ước quốc tế và do đó được coi là có thứ bậc cao hơn so với luật trong nước. Theo nghĩa này, Colombia đã và đang áp dụng các nguyên tắc chung được quy định trong các hiệp định mà cá

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết