Thông báo về quy trình miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ 20-07-2018

Thông báo về quy trình miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, Quyết định có đính kèm chi tiết quy trình hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, và xử lý tiền thuế nộp thử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  I. Theo đó , quy trình miễn thuế được xử lý theo tuần tự sau:

A. Tiếp nhận danh mục hàng hóa miễn thuế:

i. Tiếp nhận, phân công xử lý hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế.

ii. Kiểm tra hồ sơ.

iii. Xử lý hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

iv. Sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế.

v. Thu hồi Danh mục miễn thuế.

vi. Thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

B. Thủ tục miễn thuế trong thông quan:

i. Kiểm tra hồ sơ miễn thuế.

ii. Xử lý hồ sơ miễn thuế.

iii. Kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

  II.  Quy trình giảm thuế được xử lý theo tuần tự sau:

1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ giảm thuế tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ giảm thuế sau thời điểm làm thủ tục hải quan.

3. Xử lý số tiền thuế sau khi ban hành quyết định giảm thuế.

4.Thời hạn ban hành quyết định giảm thuế

5. Lưu trữ hồ sơ, thông tin giảm thuế.

6. Báo cáo số liệu giảm thuế.

    III. Quy trình hoàn thuế, không thu thuế được xử lý theo tuần tự sau:

A. Hoàn thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

          i. Tiếp nhận hồ sơ.

         ii. Phân loại hồ sơ.

         iii. Phân công xử lý hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

         iv. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

         v. Ban hành quyết định hoàn thuế.

         vi. Xử lý số tiền thuế sau khi ban hành quyết định hoàn thuế.

         vii. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sau khi hoàn thuế và xử lý kết quả kiểm tra.

         viii. Lưu trữ hồ sơ, thông tin hoàn thuế.

         ix. Báo cáo số liệu hoàn thuế.

 B. Không thu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

        i. Không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba, tái xuất vào khu phi thuế quan; không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam.

        ii. Không thu thuế đối với các trường hợp hoàn thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp thuế.

 IV. Quy trình xử lý tiền thuế nộp thừa được xử lý theo tuần tự sau:

          i. Tiếp nhận hồ sơ và phân công xử lý hồ sơ

         ii. Kiểm tra hồ sơ.

         iii. Ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa.

         iv. Xử lý số tiền thuế nộp thừa.

         v. Thời hạn ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa.

         vi. Lưu trữ hồ sơ, thông tin hoàn thuế tiền thuế nộp thừa.

         vii. Báo cáo số liệu hoàn tiền thuế nộp thừa.

Các mẫu biểu miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, hoàn thuế không thu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đính kèm cùng với Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 về việc ban hành Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phần X Quy trình miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

            Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu xem tại đây.

                                                                                                                 (Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày